Lördag
14 Jan 1 match
Söndag
22 Jan 1 match
Söndag
29 Jan 1 match
Lördag
11 Feb 1 match
Onsdag
15 Feb 1 match
Lördag
18 Feb 1 match
Söndag
26 Feb 1 match
Tisdag
28 Feb 1 match
Lördag
04 Mar 1 match
Lördag
11 Mar 1 match
Fredag
17 Mar 1 match
Söndag
19 Mar 1 match
Tisdag
21 Mar 1 match
Fredag
24 Mar 1 match

Kallesle årsmöte

24 maj 2023 15:49
Föreningen

Medlemmarna i FC Helsingborg kallas till årsmöte onsdagen den 14 juni 2023 kl. 18.00. Plats – Idrottens Hus


Medlemmarna i FC Helsingborg kallas till årsmöte onsdagen den 14 juni 2023 kl. 18.00. Plats – Idrottens Hus

FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Årsmötets öppnande

 2. Fastställande av röstlängd för mötet.

 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 4. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare.

 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 6. Fastställande av föredragningslista.

 7. Fastställande av medlemsavgifter.

 8. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.

 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 10. Fastställande av antal styrelseledamöter.

 11. Val av a) föreningens ordförande för en tid av 1 år; (se nedan) b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; (se nedan) c) i förekommande fall suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år; d) 1 revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

 12. Övriga ärenden.

13 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Förvaltningsberättelse och årsbokslut (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret. Fastställelse av årsbokslut.

 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 3. Årsmötets avslutande


Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att senast fr.o.m. den 1 juni 2023 att finnas tillgängliga för medlemmarna via FCH:s kansli.